معرفی واحد

واحد برونسپاری و هيئت عالی نظارت زير نظر معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع دانشگاه مشغول فعاليت می باشد.اين واحد با هدف کاهش تصدی گری دولت، جلوگيری از هدر رفتن منابع مالی، بهره گيری بيشتر از منابع مالی، انسانی و تجهيزاتی ، بهره گيری از توان بخش خصوصی و مشارکت آن، نظارت بر طرح نظام نوين بيمارستان ها و مطابق با ماده 88 قانون تنظيم برخی از مقررات مالی دولت ايجاد شد.
ارائه مجوز های واگذاری بخش های دولتی زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکي ايران به بخش خصوصی و غير دولتی، نظارت بر واحد های واگذار گرديده، بازديد از بيمارستان ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران، ارائه راهکارهايی جهت ارتقاء عملکرد واحد های واگذار شده و بسياری ديگر از فعاليت های ديگر از وظايف اين واحد می باشد.