فکس   88622577

 گروه کارشناسان :

خانم حبیبی - خانم داودنیا   86702433

 خانم یزدانی - خانم ستوده - آقای مولایی   86702466

 خانم حیدری - آقای طاهری  86702467

 خانم ترابخانی - خانم زندیه  86702447-86702417

 

آدرس : اتوبان همت - حدفاصل بزرگراه شیخ فضل ا.. نوری و بزرگراه دکتر چمران - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - ساختمان مرکزی - طبقه چهارم - اتاق های 414 - 417 - 433