کارشناسان خبره دانشگاه

1

علی ملک نیا (معاون مدیریت امور حقوقی)

2

لیلی اسمی نژاد (معاون مدیریت امور مالی)

3

مودت همایی (کارشناس تجهیزات پزشکی)

4

سیدمهدی حاجی میراسماعیل (سرپرست مدیریت فنی و نظارت برطرحهای عمرانی)