اطلاعات پرسنلی

نام

سمت

شماره تلفن یا فکس

شماره داخلی

شاهد زندیه راد
کارشناس 86702417 2417
منیژه ترابخانی
کارشناس 86702417 2417
لیلا حبیبی
کارشناس 86702433 2433
فاطمه داودنیا
کارشناس 86702433 2433
فروغ یزدانی کارشناس 86702466 2466
حدیث ستوده
کارشناس 86702466 2466
پرویز مولایی
متصدی امور دفتری 86702466-88622577 2466
سیدعلی طاهری اطاقسرا
کارشناس 86702467 2467
کتایون سادات حیدری
متصدی امور دفتری و امور اجرایی سایت
86702467 2467